శ్రీగురుచరణ రజ నిజమన ముకుర సుధారీ
వరుణౌ రఘువర విమల జోయశదాయక ఫలచారీ
బుద్ధి హీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార్
బలబుద్ధి విద్యాదేహు మొహి హరహు కలేశవికార్జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహులోక ఉజాగర
రామదూత అతులిత బలధామ | అంజని పుత్ర పవన సుతనామా
మహావీర విక్రమ బజరంగీ | కుమతినివార సుమతికే సంగీ
కంచన వరణ విరాజ సువేశా | కానన కుండల కుంచితకేశా
హథవజ్ర అరుధ్వజా విరాజై | కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై
శంకర సువన కేసరి నందన | తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన
విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర | రామ కాజ కరివేకో ఆతుర
ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియ | రామలఖన సీతా మన బసియా
సూక్ష్మరూపధరి సియహిదిఖావా | వికటరూపధరి లంకజలావ
భీమరూపధరి అసుర సం హారే | రామచంద్రకే కాజ సవారే
లాయ సజీవన లఖన జియయే | శ్రీరఘువీర హరిషి వురలాయే
రఘుపతి కిన్ హీ బహుత బడాయీ | తమ మమ ప్రియ భరతహి సమభాఈ
సహస్ర వదన తుమ్హారో యశగావై | అసకహి శ్రీపతి కంఠలగావై
సనకాది బ్రహ్మాది మునీశా | నారద శారద సహిత అహీశా
యమ కుబేర దిగపాల జహతే | కవి కోవిద కహిసకై కహతే
తుమ ఉపకార సుగ్రీవ హికీన్ హా | రామ మిలాయ రాజపద దీన్ హా
తుమ్హారో మంత్ర విభీషణ మానా | లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా
యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ | లీల్యో తాహీ మధుర ఫలజానూ
ప్రభు ముద్రికా మేలిముఖ మాహీ | జలధి లాంఘిగయే అచరజనాహె
దుర్గమ కాజ జగతికే జెతే | సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హారే తేతే
రామదుఆరే తుమ రఖవారే | హోతన అజ్ఞా బినుపైసారే
సబ సుఖలహై తుమ్హారీ శరనా | రుమ రక్షక కహూకో డరనా
ఆపనతేజ సం హారో అపై | తీనో లోక హాంకతే కాంపై
భూత పిశాచ నికట నహిఆవై | మహావీర జబనామ సునావై
నాసై రోగ హరై సబపీరా | జపత నిరంతర హనుమత వీరా
సంకటసే హనుమాన ఛుడావై | మన క్రమ వచన ధ్యానజొలావై
సబపర రామరాయసిర తాజా | తినకే కాజ సకల తుమ సాజా
ఔర మనోరధ జో కోఈలావై | సోఇ అమిత జీవన ఫలపావై
చారోయుగ పరతాప తుమ్హారా | హై పరసిద్ధి జగత ఉజియారా
సాధుసంతకే తుమ రఖవారే | అసుర నికందన రామదులారే
అష్టసిద్ధి నవనిధి కే దాతా | అసవర దీన్ జానకీ మాతా
రామరసాయన తుమ్హారే పాసా | సాదర తుమ రఘుపతికే దాసా
తుమ్హారే భజన రామకొపావై | జన్మ జన్మకే ధుఃఖబిసరావై
అంతకాల రఘుపతి పురజాయీ | జహ జన్మ హరిభక్త కహయీ
ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ | హనుమత సెయీ సర్వసుఖ కరయీ
సంకట హటై మిటై సబ పీరా | జో సుమిరై హనుమత బలవీరా
జైజైజై హనుమాన గోసాయీ | క్రుపాకరో గురుదేవకీ నాయీ
యహశతవార పాఠకర జోయీ | చూతహి బంది మహసుఖహోయీ
జో యహ పడై హనుమన చాలీసా | హోయ సిద్ధి సాహీ గౌరీసా
తులసీ దాస సదా హరిచేరా | కీజై నాధ హృదయ మహ డేరా