అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారస సింధవే
అసమానబలా యార్తరక్షకాయ నమో నమః

ఆదిత్యాయ దిభూతాయ అఖిలాగమ వేదినే
అచ్యుతాయాఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః

ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యా యేంద్రాయ భానవే
ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః

ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే
వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః

ఊర్ద్వస్వలాయ వీర్యాయ నిర్జరాయ జయాయ చ
ఊరుద్వయాభావరూపయుక్తసారథయే నమః

ఋషివంద్యాయ ఋక్చాస్త్రే ఋక్షచక్రచరాయ చ
ఋజుస్వభావచిత్తాయ నిత్యస్తుత్యా యతే నమః

ఋకార మాతృకావర్ణరూపా యోజ్జ్వలతేజసే
ఋక్షధినాధమిత్రాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః

లుప్తదంతాయ శాంతాయ కాంతిదాయ ఘనాయ చ
కనత్కనక భూషాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః

లూని తాఖిలదైత్యాయ సత్యానంద స్వరూపిణే
అపవర్గప్రదా యార్తశరణ్యాయ నమో నమః

ఏకాకినే భగవతే సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే
గుణాత్మనే ఘృణిభృతే బృహతే బ్రహ్మణే నమః

ఐశ్వర్య ప్రదాయ శర్వాయ హరిదశ్వాయ శౌరయే
దశదిక్సంప్రకాశాయ భక్తవశ్యాయ తే నమః

ఓజస్కరాయ జయినే జగధానందహేతవే
జన్మమృత్యుజరావ్యాధివర్జితాయ నమో నమః

ఔన్నత్యపదసంచార రధస్థా యాత్మరూపిణే
కమనీయకరా యాబ్జవల్లభాయ నమో నమః

అంతర్భహ్రిప్రకాశాయ అచింత్యాయా త్మరూపిణే
అచ్యుతాయ మరేశాయ పరస్మై జ్యోతిషే నమః

అహస్కరాయ రవయే హరయే పరమాత్మనే
తరుణాయ వరేణ్యాయ గ్రహణం పతయే నమః

ఓం నమో భాస్కరాయాదిమధ్యాంతరహితాయ చ
సౌఖ్యప్రదాయ సకలజగతాం పతయే నమః

ఓం శ్రీం హిరణ్యగర్భాయ ఓం హ్రీం సంపత్కరాయ చ
ఓ మై మిష్టార్ధ దాత్రే స్తు ప్రసన్నాయ నమో నమః

శ్రీమతే శ్రేయసే భక్తకోటి సౌఖ్య ప్రదాయినే
నిఖిలాగమవేధ్యాయ నిత్యానందాయ తే నమః

యో మానవ స్సంతతమర్క మర్చయ
న్నఠే త్రృభాతే విమలేన చేతసా
ఇమాని నామాని చ నిత్యపుణ్య
మాయిర్ధ్రనం ధాన్య ముపైతి నిత్యం

ఇమం స్తవం దేవవరస్య కీర్తయే
చ్చృణోతియే యం సుమనాస్సమహితః
స ముచ్చతే శోకదవాగ్ని సాగరాత్
లభేత సర్వాన్మనసో యధేప్సితాన్
ఆదిత్య కవచం

ధ్యానం

ఉదయాచల మాగత్య వేదరూప మనామయం
తుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతం
దేవాసురైః సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితం
ధ్యాయన్ స్తవన్ పఠన్ నామ యః సూర్య కవచం సదా


కవచం

ఘృణిః పాతు శిరోదేశం, సూర్యః ఫాలం చ పాతు మే
ఆదిత్యో లోచనే పాతు శ్రుతీ పాతః ప్రభాకరః

ఘ్రూణం పాతు సదా భానుః అర్క పాతు తథా
జిహ్వం పాతు జగన్నాధః కంఠం పాతు విభావసు

స్కంధౌ గ్రహపతిః పాతు, భుజౌ పాతు ప్రభాకరః
అహస్కరః పాతు హస్తౌ హృదయం పాతు భానుమాన్

మధ్యం చ పాతు సప్తాశ్వో, నాభిం పాతు నభోమణిః
ద్వాదశాత్మా కటిం పాతు సవితా పాతు సక్థినీ

ఊరూ పాతు సురశ్రేష్టో, జానునీ పాతు భాస్కరః
జంఘే పాతు చ మార్తాండో గుల్ఫౌ పాతు త్విషాంపతిః

పాదౌ బ్రద్నః సదా పాతు, మిత్రో పి సకలం వపుః

వేదత్రయాత్మక స్వామిన్ నారాయణ జగత్పతే
ఆయతయామం తం కంచి ద్వేద రూపః ప్రభాకరః

స్తోత్రేణానేన సంతుష్టో వాలఖిల్యాదిభి ర్వృతః
సాక్షాత్ వేదమయో దేవో రధారూఢః సమాగతః

తం దృష్ట్యా సహసొత్థాయ దండవత్ప్రణమన్ భువి
కృతాంజలి పుటో భూత్వా సూర్యా స్యాగ్రే స్తువత్తదా

వేదమూర్తిః మహాభాగో జ్ఞానదృష్టి ర్విచార్య చ
బ్రహ్మణా స్థాపితం పూర్వం యాతాయామ వివర్జితం

సత్త్వ ప్రధానం శుక్లాఖ్యం వేదరూప మనామయం
శబ్దబ్రహ్మమయం వేదం సత్కర్మ బ్రహ్మవాచకం

ముని మధ్యాపయామాసప్రధమం సవితా స్వయం
తేన ప్రథమ దత్తేన వేదేన పరమేశ్వరః

యాజ్ఞవల్క్యో మునిశ్రేష్టః కృతకృత్యో భవత్తదా
ఋగాది సకలాన్ వేదాన్ జ్ఞాతవాన్ సూర్య సన్నిధౌ

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనం
యఃపఠేచ్చ్రుణుయా ద్వాపి సర్వపాఫైఃప్రముచ్యతే
వేదార్ధజ్ఞాన సంపన్నః సూర్యలోక మవాప్నయాత్

ఇతిస్కాంద పురాణే గౌరీ ఖండే ఆదిత్య కవచం సంపూర్ణం..