1. ప్రభవ…………..1987-88
2. విభవ………………88-89
3. శుక్ల………………..89-90
4. ప్రమోదూత……….90-91
5. ప్రజోత్పత్తి………….91-92
6. అంగీరస……………92-93
7. శ్రీముఖ…………….93-94
8. భావ………………..94-95
9. యువ………………95-96
10. ధాత……………….96-97
11. ఈశ్వర……………..97-98
12. బహుధాన్య……….98-99
13. ప్రమాది…………….99-2000
14. విక్రమ………….2000-01
15. వృష…………………01-02
16. చిత్రభాను…………..02-03
17. స్వభాను……………03-04
18. తారణ………………04-05
19. పార్ధివ……………….05-06
20. వ్యయ……………….06-07
21. సర్వజిత్తు……………07-08
22. సర్వధారి……………08-09
23. విరోధి………………..09-10
24. వికృతి………………..10-11
25. ఖర……………………11-12
26. నందన……………….12-13
27. విజయ……………….13-14
28. జయ………………….14-15
29. మన్మధ……………….15-16
30. దుర్ముఖి……………..16-17
31. హేవిళంబి……………..17-18
32. విళంబి…………………18-19
33. వికారి…………………..19-20
34. శార్వరి………………….20-21
35. ప్రవ………………………21-22
36. శుభకృతు………………22-23
37. శోభకృతు………………..23-24
38. క్రోధీ……………………….24-25
39. విశ్వావసు……………….25-26
40. పరాభవ………………….26-27
41. ప్రవంగ…………………….27-28
42. కీలక………………………28-29
43. సౌమ్య…………………….29-30
44. సాధారణ………………….30-31
45. విరోధికృతు……………….31-32
46. పరీధావి……………………32-33
47. ప్రమాదీచ………………….33-34
48. ఆనంద…………………….34-35
49. రాక్షస………………………35-36
50. నల…………………………36-37
51. పింగళ………………………37-38
52. కాలయుక్తి…………………38-39
53. సిధార్థ………………………39-40
54. రౌద్రి…………………………40-41
55. దుర్మతి……………………..41-42
56. దుందుభి……………………42-43
57. రుధిరోద్గారి…………………..43-44
58. రక్తాక్షి…………………………44-45
59. క్రోధన…………………………45-46
60. అక్షయ……………………….46-47