బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం
నిర్మల భాసిత శోభిత లింగం
జన్మజదుఃఖ వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం


దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగం
రావణ దర్ప వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం


సర్వసుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధివివర్ధన కారణ లింగం
సిద్ధసురాసుర వందిత లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం


కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణి పతివేష్టిత శోభిత లింగం
దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం


కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజహార సుశోభిత లింగం
సంచిత పాపవినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం


దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావైర్భక్తిభిరేవచ లింగం
దినకరకోటి ప్రభాకర లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం


అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం
సర్వసముద్భవ కారణ లింగం
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం


సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం
పరమపదం పరమాత్మక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం


లింగాష్టకమిదం పుణ్యం
యఃపఠేత్ శివసన్నిధౌ
శివలోక మహాప్నోతి
శివేన సహమోదతే.