మహా శివుడిని అర్చించడం లో రుద్రం కి చాల ప్రాధాన్యత ఉంది. యజుర్వేదంలో ఒక భాగం, లేదా అధ్యాయం . రుద్రం నమకం, చమకం అని రెండు భాగాలుగా ఉంది. యజుర్వేదం 16వ అధ్యాయాన్ని నమకం అంటారు. "నమో" అనే పదం ఎక్కువగా ఉపయోగించారు కాబట్టి నమకం గా పిలవటం జరిగింది. యజుర్వేదం 18వ అధ్యాయాన్ని చమకం అంటారు. ఇక్కడ "చమే" అనే పదం ఎక్కువగా ఉపయోగించారు. రుద్రం ని 11 అనువకాలు(విభాగాలు) గా విభజించారు

నమకం,చమకం

తెలుగులో


ఇంగ్లీషులో


శ్రవ్యకం. 1

శ్రవ్యకం.2ఆడియో డౌన్లోడ్

సాహిత్యం డౌన్లోడ్