దైవ ధ్యానముకన్న మించినది లేదయా
అనంత శక్తులు అందులో ఉన్నాయి
అష్ట కష్టంబులకు,కఠిన రోగంబులకు
దివ్యౌశాధంబని నమ్మండయ!దైవ స్వరూపుడవు నీవేనురా
కోర్కెలతో మనిషివి పోయావురా
కొరగాని కోర్కెలను కట్టి పెట్టిన నీవు
కోదండ రాముడి వెలిసేవురా !ఈత తెల్సిసినఎదల నీరేమి చేయును
తెలియకున్నా మునిగి సచ్చేరయ
బ్రహ్మవిద్యను ఈత నేర్వనట్టివారు
సంసారమున మునిగి సచ్చేరయ !అన్యాయమును జేసి ఆత్జించిన డబ్బు
కొద్దికాలమువరకు వుందేనయ
చేసిన మోసాలు చెడు కీర్తి యిలలోన
శాశ్వతంబుగా నిలిచి పోయేనయ !వల్లకాటికి పోవు ఒళ్ళు వస్త్రాలను
బహు శుచిగా కాపాడుకొనియెరయ
తమ వెంట వచ్చేది మనస్సు బుద్ధనుమాట
యోచింపకుండానే బ్రతికేరయ !ఆకలి తీరని ఆశాపిశాచిని
నమ్మినా నిను మ్రింగిపోయేనురా
ఆశకు దాసుడు అందరికి దాసుడే
ఆశ లేనివాడే మహానీయుడురా !పరిమిత ప్రజ్ఞగల అల్ప మనస్సునకు
దైవ రహస్యములు అర్ధమే కావయ
తన్ను తానూ వశము చేసుకోగలిగితే
సర్వమును తెలియును నమ్మండయా !అనంతమైనట్టి నిఘూఢమైనట్టి
సృష్టి రహస్యములు తెలిసింది యెవరయ
సృష్టినే తెలియక సృష్టికర్త నువాడు
లేడనుచు సులువుగా చెప్పెరయ !సకల సంపదలుండి సరి లేని భార్యున్న
అంతకన్నా నరకమేముందిరా
ఆలి మంచిది యైన ఆస్తులెందుకు నీకు
అంతకన్నా స్వర్గ మేముందిరా !ఆస్థి పాస్తుల కొరకు ఆలుబిడ్డల కొరకు
యేడ్చేటి, అజ్ఞానులున్నారయ
దైవంబు తలుచుకుని యేడ్చేటి జ్ఞానులు
ధన్యులై నరకంబు దాటేరయ !స్త్రీలు పూజింపబడు దేశమే దేశము
దేవతలు సంతుష్టి చెందేరయ
శీలమును కాపాడు స్త్రీలున్న దేశమే
మహాలక్ష్మి నిలయమని తెలియండయా !పూర్వ జన్మములోన చేసిన పాపాలే
రోగమై పీడించు ఈ జన్మలో
అనుభవించనులేక అన్ని సంపదలుండు
యింత కన్నా శిక్ష యేముందిరా !