విశ్వేశ్వరాయ, నరకార్ణవ తారణాయ
కర్ణామృతాయ, శశిశేఖర ధారణాయ,
కర్పూరకాన్తి ధవళాయ, జటాధరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ, నమశ్శివాయ.
గౌరిప్రియాయ, రజనీశ కళాధరాయ
కాలాన్తకాయ, భుజగాధిప కంకణాయ,
గంగాధరాయ, గజరాజ విమర్ధనాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ, నమశ్శివాయ.
భక్తప్రియాయ, భవరోగ భయాపహాయ
ఉగ్రాయ, దుఃఖ భవసాగర తారణాయ,
జ్యోతిర్మయాయ, గుణనామ సునృత్యకాయ,
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ, నమశ్శివాయ.
చర్మాంబరాయ, శవభస్మ విలేఫనాయ
ఫాలేక్షణాయ, మణికుండల మండితాయ,
మంజీరపాదయుగళాయ, జటాధరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ, నమశ్శివాయ.
పంచాననాయ, ఫణిరాజ విభూషణాయ
హేమాంకుశాయ, భువన త్రయమండితాయ,
ఆనంద భూమి వరదాయ, తమోపయాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ, నమశ్శివాయ.
భానుప్రియాయ, భవసాగర తారణాయ
కాలాన్తకాయ, కమలాసన పూజితాయ,
నేత్రత్రయాయ, శుభలక్షణ లక్షితాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ, నమశ్శివాయ.
రామప్రియాయ, రఘునాథ వరప్రదాయ
నాగప్రియాయ, నరకార్ణవ తారణాయ,
పుణ్యాయ పుణ్యభరితాయ, సురార్చితాయ,
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ, నమశ్శివాయ.
ముక్తేశ్వరాయ, ఫలదాయ, గణేశ్వరాయ
గీతాప్రియాయ, వృషభేశ్వర వాహనాయ,
మాతంగచర్మ వసనాయ, మహేశ్వరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ, నమశ్శివాయ.
వసిష్ఠేన కృతం స్తోత్రం సర్వరోగ నివారణమ్,
సర్వ సంపత్కరం శీఘ్రం పుత్రపౌత్రాది వర్ధనమ్.
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం, న హి స్వర్గ మవాప్నుయాత్.
ఇతి శ్రీ వసిష్ఠ విరచితం దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రమ్
సంపూర్ణమ్