వీరబ్రహ్మము యొక్క వేద వాక్యంబులు
ధరణిలో తప్పక జరిగేనయా
కలిమాయలో పడక నన్ను నమ్మియు మీరు
కడతేరు మార్గంబు వెతకండయా!


స్వయముగా వెలిగేటి శక్తి దేనికి లేదు
సర్వేశ్వరుని తప్ప తెలియండయా
సూర్యచంద్రాదులు, సర్వగ్రహంబులు
ఆ వెలుగుతో వెలుగుచున్నారయా!


అనంత విశ్వములో ఈ గోళమెంతరా?
ఇందులో వున్నట్టి నీ శక్తి యెంతరా?
సర్వమును కాపాడు సర్వ శక్తివి నీవు
సరణు బొందుటే నీదు ధర్మంబురా!


కోటీశ్వరునికైన కోటి చింతలు వుండు
చింతలేని బ్రతుకు వెతకాలిరా
చింతలాపాలైన సిరికి బానిసలయి
శాంతినే కోల్పోయి యేడ్చేరయా!


వచ్చింది తెలియదు పోయేది తెలియదు
మధ్యలో మన బ్రతుకు ఏమౌనో తెలియదు
ఏమి తెలియని జన్మ కెందుకుర గర్వంబు
అందరిని కాపాడు ఆది పురుషుని నమ్ము!


తనకున్న సంపదను పేరు ప్రతిష్టలను
చెప్పుకొని గర్వించు చుంటారయా
మూన్నాళ్ళ బ్రతుకిది యముడు వచ్చాడంటే
మీ గొప్ప ఏమిటొ తెలియండయా!


నావారు ఉన్నారు నా ఆస్తులున్నాయి
నాకేమి తక్కువని మురిసేరయా
కాలంబు తీరినా ఈ లోకము నుండి
తరిమివేయ బడును తెలియండయా!


నాది నాది యనుచు గర్వించి చేప్పేరు
తల్లి గర్భము నుండి ఏమి తెచ్చారు
ఆరు అడుగుల నేల అందరిని పూడ్చుటకు
అదియును మీదని ఎవరు చెప్పారు?


చేతిలోనీ ముద్ద నోటి లోనికి పోదు
శివునాజ్ఞా లేనిదే తెలియండయా
సర్వంబు నేననుచు గర్వంబుతో
జడుడు సర్వనాశన మొంది సచ్చేరయా!


ఈ లోకమందున పుట్టినందుకు నీవు
గుర్తునకు ఏదైనా మంచి జేసి వెళ్ళు
లేకున్న క్రిములకూ నీకు తేడా యేమి
ఇంకెంత కాలంబు బ్రతికేవురా!


నీ తల్లి పార్వతీ నీ తండ్రి శంకరుడు
ఆలి మాయ శక్తి అంశంబురా
నీ కన్నబిడ్డలే గణపతాంశము తెలియ
అట్టి వారి మెప్పు పొందాలిరా!