1. శ్రవణము (వినుట)

2. కీర్తనము ( పాడుట)

3. ధ్యానము (స్మరించుట)

4. దేవోపాసనము (ఉపవాస దీక్ష)

5. అర్చన (పూజ చేయుట)

6. వందనము (మ్రొక్కుట)

7. దాస్యము (సేవ చేయుట)

8. సత్యము ( సత్యమును తెలుసుకొనుట)

9. ఆత్మనివేదనము ( ఆత్మను నైవేద్యముగా అర్పించుట)