భగవంతుని అనుగ్రహముకై అష్టవిధ పుష్పములు

1. అహింస - (జీవహింస చేయకుండుట) ప్రధమ పుష్పము.

2. ఇంద్రియ నిగ్రహము - (మాట్లాడకుండ, వినకుండ, కళ్ళతో చూడకుండ ఉండడము) పరమత్మునికి రెండవ పుష్పము.

3. సర్వభూతదయ - (పేదవారిని, రోగులను, నిస్సహాయులను ఆదరించుట, ఆకలిగొన్నవారికి అన్నం పెట్టుట మొదలగునవి) మూడవ పుష్పము.

4. శాంతము - (అపకారము చేసిన వారికి ఉపకారము చేయడము, జరిగినది మన కర్మానుసారముగా వచ్చినదని భావించడము) నాల్గవ పుష్పము.

5. క్షమ - (తాను చేసిన తప్పులకు క్షమాపణ కోరడము, ఇతరులు చేసిన తప్పులను క్షమించడము) ఐదవ పుష్పము.

6. జ్ఞానము - (తెలియనిది తెలుసుకోవడము) ఆరవ పుష్పము.

7. తపము - (సదాదేవుని తలంచుటయే తపస్సు అనెడి) ఏడవ పుష్పము.

8 సత్యము (సత్యమును తెలుసుకొనుట) ఎనిమిదవ పుష్పము.