1. 'స్తుతమతయైన యాంధ్రకవి ' అంటూ రాయలు ఎవరిని కీర్తించాడు?
జ.


2. రామరాజభూషణుడికి ఉన్న మరో పేరు?
జ.


3.'ఉప్పొంగిపోయింది గోదావరి తాను తెపున ఎగిసింది గోదావరి ' అన్నదెవరు?
జ.


4.'చిన్నికృష్ణా నిన్ను చేరి కొలుతు 'అనే పద్యం మొదటిపాదం?
జ.


5. ఏ పువ్వుకు పూజకు అర్హత లేకుండా శివిడు శపించాదు?
జ.