ఇతిహాసాములు
ఆగమములు
కావ్యములు
అలంకారములు
నాటకములు
గానం
కవిత్వం
కామశాస్త్రం
దురోదరం
దేశభాష విజ్ఞానం
లిపి కర్మ
వాచకము
సర్వ విధ అవధానములు
స్వర శాస్త్రము
శకున శాస్త్రము
సాముద్రికము
రత్న శాస్త్రము
రథ కౌశలము
అశ్వ కౌశలము
గజ కౌశలము
మల్ల శాస్త్రము
సూద కర్మ
దోహదము
గంధవాదము
ధాతు వాదము
ఖని వాదము
రస వాదము
జల వాదము
అగ్ని స్తంభనం
ఖడ్గ స్తంభనం
జల స్తంభనం
వాక్ స్తంభనం
వయః స్తంభనం
వశీకరణం
ఆకర్షణము
మోహనము
విద్వేశము
ఉచ్చాటనము
మారణము
కాల వంచనము
పరకాయ ప్రవేశము
పాదుకా సిద్ధి
వాక్సిద్ది
ఇంద్ర జాలము
అంజనము
పర దృష్టి వంచనము
పర వంచనము
మణీ మంత్రౌశాధ సిద్దులు
చొర కర్మం
చిత్ర కర్మ
లోహ క్రియ
అస్మ క్రియ
మృత క్రియ
దారు క్రియ
వేణు క్రియ
చర్మ క్రియ
అంబర క్రియ
అదృశ్య కరణం
దండ కరణం
వాణిజ్యము
పాశుపల్యము
కృషి
ఆసవ కర్మ
లావకుక్కుట మేషాది యుద్ధ కారక కౌశలము