పంచ భూతములు - భూమి,నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము

పంచేంద్రియాలు -ఘ్రాణేంద్రియం (ముక్కు), రసనేంద్రియం (నాలుక), చక్షురింద్రియం (కన్ను), త్వగింద్రియం(చర్మం), శ్రోత్రేయింద్రియం (చెవి)

పంచ మహాపాతకాలు - స్వర్ణస్తేయం, సురాపానం, బ్రహ్మహత్య, గురుపత్నిగమనం, మహాపాతకసహవాసము (బంగారం దొంగిలించటం, మద్యం సేవించడం, బ్రాహ్మణుని హత్య చేయడం, గురువు భార్యను పొందడం,మహా పాపులతో చెలిమి చేయడం)

పంచ పర్వములు - కృష్ణపక్ష అష్టమి, కృష్ణపక్ష చతుర్డశి, అమావాస్య ,పూర్ణిమ, సంక్రాంతి

పంచ ప్రాణములు - ప్రాణం, ఆపానం, వ్యానం, ఉదానం, సమానం

పంచోపవాయువులు - నాగం, కూర్మం, కృకరం, దేవదత్తం, ధనుంజయం

పంచ మహాకావ్యాలు- మనుచరిత్ర (పెద్దన), వసు చరిత్ర(భట్టుమూర్తి), రాఘవ పాండవీయం(సూరన), పాండురంగమాహత్మ్యం(తెనాలి రామలింగడు), శృంగార నైషధము(శ్రీనాధుడు).

పంచ కన్యలు - అహల్య, తార, ద్రౌపది,సీత, మండోదరి.

పంచారామాలు - ద్రాక్షారామం, భీమారామం, కుమారామారం, అమరారామం, క్షీరారామం.

పంచాయతన దేవతలు - ఆదిత్యం, ఆంబికం, గణనాధం, విష్ణుం,, మహేశ్వరం

పంచ ముఖాలు - ఆఘోరము, ఈశానము,తత్పురుషము, వామదేవము, సద్యోజాతము.

పంచ గంగలు - కావేరి, తుంగభద్ర, కృష్ణవేణీ, గౌతమి, భాగీరధి.

పంచ భక్ష్యములు - భక్ష్యం, భోజ్యం, లేహ్యం, చోష్యం, పానీయం.

పంచాంగములు - తిథి, వారము,నక్షత్రము, యోగము, కరణము

మాతృపంచకము - రాజు భార్య, అన్న భార్య, గురు భార్య, భార్యనుగన్న తల్లి, తన్ను గన్న తల్లి.

పితృపంచకం- తన్నుగన్నవాడు, తనకు వడుగు చేసినవాడు, చదువు చెప్పించినవాడు, విపత్తున అన్నము పెట్టి కాపాడినవాడు, ఆపద యందు భయము దేర్చి రక్షించినవాడు.

విష్ణుదేవుని పంచాయుధములు - శంఖము, చక్రము, గద,ఖడ్గము,,శార్గము

సంస్కృత పంచకావ్యములు - రఘువంశము, కుమార సంభవము, మేఘసందేశం, కాశే ఖండము, కిరాతార్జునీయం.

పంచవర్ణములు - తెలుపు, ఎరుపు, నలుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపుపచ్చ.

పంచ గవ్యములు - గోమూత్రము, ఆవు పేడ,నెయ్యి, పెరుగు,పాలు.

పంచామృతములు - ఉదకము (నీరు), పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె